درباره ما

بسمه تعالی

باسلام بدین وسیله موارد مربوط به سایت  با موضوع اشنائی باموسسه علمی ومطالعات جنگ نرم سپاهان به شرح زیر به اطلاع رسانده می شود:

۱-اشنائی باموسسه : جمعی از اعضاء هئیت علمی دانشگاهها ومربیان وفعالان فرهنگی شهر اصفهان در سال۱۳۸۹ موسسه  ای به نام موسسه علمی ومطالعات جنگ نرم سپاهان با اهداف زیر تاسیس نمودند.

۲-اهداف بنیاد : الف- بصیرت افزائی جامعه در قلمرو جنگ نرم

                                        ب- اراائه  راهکارهای دفاعی برای مقابله با جنگ نرم دشمن

                                        ج- انجام پژوهش های جنگ نرم

                                        د- ارائه راهکارهای تهاجمی در برا بر دشمن

         ۳-روش اجرائی اهداف :طراحی واجرای دوره های اموزشی کارگاههای اموزشی انجام پژوهش هائی در حوزه جنگ نرم

 

۴-ویژگی های موسسه:کلیه فعالیت های بنیاد غیر سیاسی ،غیر تجاری وغیر انتفاعی بوده وضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق اساسنامه مصوب فعالیت خواهد نمود.

۵-اساسنامه موسسه : اساسنامه موسسه مشتمل بر۳ فصل ،و۴۳ ماده و۲۵ تبصره طبق ضوابط در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۲ به شماره ۳۹۶۲ وبا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۲۹۲۱به ثبت رسیده است .